SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kanaans Simsällskap
Simidrott
Kanaans årsmöte 20 nov 2023
2023-11-15 19:53

Datum: måndag 20 november 2023
Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Klubbens föreningslokal, Duvedsvägen 11, Vällingby

 

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter

- Förslag att medlemsavgiften hålls oförändrad.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret, se bilaga.

11. Val av

a. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

b. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år

c. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av ett år

d. Minst en och högst två suppleanter i Styrelsen för en tid av ett år.

e. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år; i detta val får ej Styrelsens ledamöter delta.

f. Tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande, för en tid av ett år.

 

12. Behandling av förslag som väckts av eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, eller om det gäller stadgeändring eller upplösning av föreningen, 30 dagar före mötet.

 

13. Övriga frågor.

a. Redogörelse kring Rune Olofssons minnesfond för ungdomsverksamhet inom Kanaans SS samt fastställande av stadgar för denna.

14. Mötets avslutande.

 
Facebook